Trondheim

Dovrebanen og Nordlandsbanen møtes her.

Terminalen i Trondheim ligger på Brattøra. Adkomsten til terminalen er fra rundkjøring på RV 706, og i kulvert under veien. Ved terminalbygningen blir man henvist til lastespor etter å ha opplyst om referansenummer (transportens bestillingsnummer).

Fartsgrensen på terminalen er 30 km/t. Synlighetsbekledning er påbudt.

I Trondheim håndteres tog til/fra Dovrebanen og Nordlandsbanen. I tillegg betjenes Heggstadmoen på Heimdal. Noen tog er gjennomgående, men har innsett eller utsett av vogner i Trondheim. Andre tog losses og lastes helt og fullt. Heggstadmoen terminal åpnet 21.08.18.

Terminalen har  2 gaffeltrucker og 2 reachstackere og utfører skifting, bremseprøving, lastkontroll m.m. Det skiftes inn og ut vogner etter behov, og togsett blir kjørt til vedlikeholdsspor.