Spart energi tilsvarende forbruket i større norske byer

CargoNet sine transporter på jernbane i 2012 sparte norske veier for over 590 trailere hver dag året gjennom. Fremført på vei ville energiforbruket for å få frem dette godset ha økt med over 80 % på de fleste strekninger i Norge.*)

Bildet viser*): På ett år tilsvarer energiforbruket på CargoNet sine kombitog i Norge på elektrifiserte strekninger mindre enn 20 % av hva det ville vært om tilsvarende mengde gods skulle vært fremført med vogntog. På dieselstrekninger var besparelsene noe lavere.Energibesparelsene tilsvarer årsforbruket i større norske byer.

Bildet viser*): Energiforbruket på CargoNet sine kombitog i Norge på elektrifiserte strekninger er mindre enn 20 % av hva det ville vært om tilsvarende mengde gods skulle vært fremført med vogntog. På dieselstrekninger var besparelsene noe lavere, men fortsatt godt under halvparten av vogntogets.

En sammenlikning: I 2009 sparte CargoNet i Norge energi tilsvarende 771 GWh ved å frakte godset på jernbane sammenliknet med om dette skulle vært fremført på vei. Dette er en besparelse større enn det stasjonære energiforbruket i husholdningene i kommuner som Kristiansand eller Tromsø i 2008, og drøyt halvdelen av forbruket i Trondheim samme år. (Kilde SSB statistikk ”Energiforbruk i husholdninger i de mest folkerike kommuner 2008” )

*) I beregningen tar vi utgangspunkt i at alternativ transport for godset er fremføring med 40 tonns vogntog eller semitrailer. Alle biler er beregnet å ha EURO 4 motor. Transportarbeidet på jernbane tar utgangspunkt i CargoNet sine faktiske transporter i Norge for hele året 2009. Det er lagt inn et løft i hver ende av banetransporten samt en kortere strekning for innhenting og utkjøring av godset til/fra terminalene. Beregningene er gjort ved hjelp av Ecotransit’s  miljøkalkulator.

Sist oppdatert: 25.02.2015